Základná škola Kudlovská

HUMENNÉ

+421 57 775 20 27

sekretariát

Pedagogický zbor

Mgr. Paulína Škerlíková je riaditeľkou tejto školy ešte len štyri roky, no pod jej vedením sa škola posúva vyššie a vyššie. Zmodernizované triedy, odborné učebne, vnútorný aj vonkajší areál školy a hlavne stúpajúci trend pri zápise do prvého ročníka sú najlepším zrkadlom jej práce. Táto škola je hlboko zakorenená v jej srdci, pretože tu pôsobí nielen ako učiteľka anglického jazyka už takmer 25 rokov, ale aj ako skvelá organizátorka všetkých malých aj veľkých akcií pre žiakov, akými sú Kudlovský jarmok, Valentínsky ples a mnohé iné. Jej zásluhou je škola už 11 rokov pravidelne zapojená do projektu Erasmus+ – výmenných pobytov detí v zahraničí. Ak sú spokojní žiaci, ich rodičia, kolegovia a ak je škola plná detí je spokojná a šťastná aj ona.

Mgr. Ľudmila Saloková je tvorivá, činorodá a empatická učiteľka 1. stupňa, ktorá rada pracuje s deťmi. Je trpezlivá, schopná vcítiť sa do osobnosti žiaka a správne ju tvarovať. Svoj zmysel pre krásno a kreativitu využíva vo všetkých predmetoch, taktiež na krúžku Kreatívny svet, kde jej zverenci spoznávajú rôzne výtvarné techniky a štýly, rozvíjajú svoju predstavivosť, zapájajú sa do výtvarných súťaží, v ktorých bývajú úspešní a umiestňujú sa na popredných miestach. Svoje skúsenosti, empatiu a svedomitosť naplno uplatňuje aj ako zástupkyňa riaditeľky školy.

Mgr. Štefánia Bačová je skúsená a motivujúca učiteľka, ktorá prehlbuje poznatky žiakov 1. stupňa. Počas vyučovacích hodín využíva najnovšie metódy a formy vzdelávania, ktoré sú prispôsobené aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiakov podporuje a vedie pri príprave na matematické, recitačné, športové i informatické súťaže, v ktorých žiaci pod jej vedením dosahujú úspechy. V odpoludňajších hodinách vedie záujmové útvary zamerané ma matematiku, informatiku i kreativitu žiakov. Mgr. Bačová je školským koordinátorom pre finančnú gramotnosť i podpredsedom Rady školy pri ZŠ Kudlovská.

Mgr. Vlasta Fedičová je úprimná, trpezlivá a spravodlivá učiteľka prvého stupňa, ktorá uplatňuje kreatívny prístup k práci. Jej žiaci sa tešia do školy, pretože atmosféra v triede je, vďaka pani učiteľke, plná tolerancie a ohľaduplnosti. Na našej škole koordinuje projekt Zelená škola, ktorý vedie žiakov k ekologickému správaniu sa a k ochrane životného prostredia.

Mgr. Iveta Feiglová je milá a empatická pani učiteľka 1. stupňa. Rada zavádza do výučby netradičné formy, aby sa žiaci čo najviac učili zážitkovo a tým si čo najľahšie osvojovali jednotlivé poznatky, schopnosti a zručnosti vo vzájomných súvislostiach. Na škole vedie krúžok Po slovenských hradoch vlakom s knihou v ruke pod širákom, v ktorom pomáha rozvíjať čitateľskú gramotnosť, spoznávať prírodné a kultúrne krásy Slovenska.

Mgr. Tatiana Hajduková je učiteľkou prvého stupňa a jej vášňami sú detská literatúra a výučba anglického jazyka. Pôsobí v školskej knižnici, kde sa snaží obnovovať knižničný fond v rámci prvého stupňa ZŠ o hodnotné a zaujímavé tituly. Svoju lásku k literatúre prenáša aj na svojich žiakov. Jej prioritou je taktiež prebúdzať záujem najmenších o osvojenie si anglického jazyka v čo najviac podnetnom prostredí – plnom hudby, spevu, hier a zábavy, vďaka čomu získavajú základy anglického jazyka prirodzeným spôsobom.

PaedDr. Jana Kožíšková, učiteľka s 2. atestáciou, začala pracovať na ZŠ Kudlovská ako učiteľka 1. stupňa po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. Neskôr si svoje vzdelanie rozšírila o etickú výchovu a informatiku. Dlhodobo odovzdáva svojim žiakom nielen vedomosti, ale aj kus svojho srdca. Jej pedagogický takt a ľudskosť prinášajú veľmi dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese. Počas svojej praxe sa intenzívne venuje príprave žiakov na predmetové súťaže a olympiády. Vedie ich k skupinovej práci a rozvoju ich tímových zručností. Žiaci v jej triede sú podporovaní k vyjadreniu vlastného názoru, čím buduje vzájomný rešpekt a v neposlednom rade, otvorenosť voči učeniu sa počas celého života.

Mgr. Jana Lešková 2. B pôsobí ako učiteľka na 1. stupni s dlhoročnou praxou. Počas týchto rokov objavuje už od 1. roč. u svojich žiakov talenty v slovenčine i matematike. Sleduje aj pohybové aktivity žiakov, ktoré sa snaží ako učiteľka s aprobáciou telesná a športová výchova rozvíjať. Ochotne sa venuje žiakom, potrebujúcim individuálnu starostlivosť a ich úspešné zapojenie do kolektívu. Svojich žiakov sa snaží viesť k zodpovednosti, čestnosti, tolerancii, spravodlivosti. Predovšetkým sa usiluje modernými metódami a formami dať čo najlepšie základy pre vstup na 2. stupeň a to sa jej aj darí.

Mgr. Jana Lešková 3. B má za sebou 25 ročnú pedagogickú prax. Práci so žiakmi sa venuje neúnavne a kladie na nich vysoké požiadavky. Vyniká schopnosťou pohotovo reagovať na potreby a záujmy detí, ako aj na ich rozdielnu rozvojovú úroveň. Ako triedna učiteľka vedie svojich žiakov k zodpovednosti, tolerancii a pomoci spolužiakom. Svoju prácu vykonáva mimoriadne zodpovedne, neustále sa venuje sebavzdelávaniu a osobnostnému rastu. Okrem vzdelávania ju napĺňa hudba, prechádzky po menších kopcoch a čítanie akejkoľvek literatúry.

Mgr. Zuzana Škovranková je empatická, motivujúca učiteľka 1. stupňa a anglického jazyka, ktorá sa so svojimi žiakmi rada podelí o lásku k všetkým predmetom, ale hlavne k športu. Na škole vedie športový krúžok zahrňujúci rôzne športové aktivity ako turistika, základy rôznych individuálnych a taktiež kolektívnych športov. Vo výučbe rada využíva netradičné formy a pomôcky slúžiace na spestrenie vyučovacieho procesu.

Mgr. Ján Adamek je skúsený učiteľ telesnej výchovy a športu. Vedie lyžiarske a plavecké kurzy, cvičenia v prírode, taktiež rôzne športové krúžky: fitnes a pohybové hry, kde žiakom odovzdáva svoje poznatky nazbierané zo súťaží, ktoré sám absolvoval. Bol víťaz ceny Slovenska v kulturistike a fitnes. Aktívne hral futbal v 5. lige s oceneniami za najlepšieho strelca. Je spoluzakladateľom klubu FK Humenné, za ktorý aj hral. Bol trénerom žiakov, dorastencov a mužov OŠK Udavské. Je cieľavedomý a motivuje žiakov k športu a zdravej výžive. Jeho výhodou je všestrannosť v každom športe. Za pomoci vedenia školy vytvoril pre žiakov školskú posilňovňu a externé posilňovacie stroje, ktoré sa nachádzajú v areáli našej školy. Všetko robí s cieľom, aby žiaci mali telesnú a športovú výchovu radi. Pod jeho vedením žiaci našej školy zaznamenali nejeden úspech v športových súťažiach.

Mgr. Ľubica Bendová rada učí matematiku najmä vo vyšších ročníkoch. Snaží sa žiakom ukázať, aká je matematika zaujímavá, aké úžasné „dokonalosti“ dokážu žiaci sami objaviť. Myslí si, že žiaci sú často prekvapení, čo objavili. Má radosť, keď sa jej podarí zbaviť deti strachu z matematiky, povzbudiť ich, aby si verili. Rada vymýšľa žiakom rôzne „ťaháky“, „finty“, aby si vedomosti ľahšie zapamätali.

Pani učiteľka Mgr. Milota Brečková vyučuje v našej škole na 2. stupni  predmety ruský jazyk a výtvarnú výchovu. Svoje dlhoročné skúsenosti pretavuje každodenne do výchovno-vzdelávacieho procesu. Jej zmysel pre krásu a estetiku žiakov motivuje, inšpiruje a mnohokrát pod jej vedením prinesie rôzne ocenenia vo výtvarných súťažiach. Na hodinách prebúdza u žiakov kreativitu, originalitu a fantáziu. Svojím systematickým a podnecujúcim prístupom cieľavedomo rozvíja u žiakov talent a radosť z tvorenia. Vo výučbe ruského jazyka využíva mnohé inovatívne metódy a snaží sa u žiakov dosiahnuť čo najlepšiu úroveň komunikácie a gramatiky.  

Pani učiteľka Mgr. Anna Daňová strieda prvky odborného výkladu so zábavnou formou, aby svojich žiakov motivovala k láske k slovenskému jazyku a rozširovala ich vedomosti o aktuálnej spoločenskej situácii. Vedie školskú knižnicu, prebúdza zvedavosť a záujem mladých o čítanie, podieľa sa na mnohých projektoch, ktoré sú na to zamerané. Svojím ľudským prístupom, odbornosťou a bohatými pedagogickými skúsenosťami si získava dôveru a rešpekt svojich žiakov. Pod jej vedením dosahujú jej zverenci krásne umiestnenia v umeleckom prednese.

Mgr. Marián Gajdoš všetko robí s cieľom, aby žiaci mali fyziku radi. Snaží sa inšpirovať svojich žiakov a prinášať im informácie, ktoré považuje za zaujímavé alebo za také, ktoré by ich mohli posunúť v rôznych oblastiach kurikula. Zatraktívňuje obsah a domácu prípravu žiakov na vyučovanie pomocou informačných technológií. Vo veľkej miere využíva na hodinách pokusy a názorné ukážky.

Mgr. Adriana Janošová je učiteľkou anglického jazyka a výchovnou poradkyňou na našej škole. Svoju prácu miluje a najväčším zadosťučinením pre ňu je, ak sa z jej žiakov stanú vyučujúci anglického jazyka. Pre žiakov chce byť učiteľkou, u ktorej nájdu rady, porozumenie, empatiu, humor, skúsenosti, nové informácie a nezabudnuteľné zážitky. Zážitkové učenie cez projekty Erasmus+ sú podľa nej najlepšou motiváciou žiakov k učeniu sa jazykov.

Mgr. Ivana Kočanová vyučuje slovenský jazyk, literatúru, hudobnú výchovu a výtvarnú výchovu. Miluje literatúru a umenie, a preto sa snaží svojich žiakov priviesť k poznaniu krásy slova, hudby a maľby. Využitím rôznych metód a prístupov podporuje u žiakov využívanie kreativity a originality vo vyučovaní. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa zameriava na akademický rast žiakov a ich samostatné osobnostné napredovanie aktívnym pôsobením v žiackej školskej rade, ktorá je organizátorom mnohých skvelých akcií na našej škole.

Mgr. Stanislava Kočanová svoju prácu učiteľky má rada a vníma ju ako poslanie. Je empatická, vnímavá a svojich žiakov sa snaží usmerňovať k vzájomnej úcte, rešpektu a pomoci. Vedie ich k osvojovaniu si nových vedomostí a zručností, podporuje v nich záujem, samostatnosť a cieľavedomosť.“.

Mgr. Zlatica Krajníková, ako učiteľka informatiky, sa snaží, aby žiaci zručnosti získané pri práci s počítačom a rôznymi aplikáciami čo najefektívnejšie využívali v iných predmetoch aj v bežnom živote. Pestré vyučovacie metódy a digitálne technológie využíva aj na zefektívnenie a zatraktívnenie vyučovania matematiky. Ako školský digitálny koordinátor sa snaží u zamestnancov školy systematicky rozvíjať efektívne využívanie digitálnych technológií vo výučbe ich predmetov počas prezenčného aj dištančného vzdelávania.

Mgr. Janka Mihaľovová je hlavnou trénerkou mládeže a zároveň školskou trénerkou so zameraním na stolný tenis. Žiaci sa po jej vedením zúčastňujú turnajov a súťaží na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni a získavajú krásne ocenenia. Na Základnej škole Kudlovská majú vytvorené výborné podmienky na tréningový a súťažný proces a na každodenných tréningoch pod jej dohľadom deti na sebe výkonnostne pracujú a zlepšujú sa, ale zároveň sa učia samostatnosti a zodpovednosti. Je organizátorkou veľmi obľúbenej a stále viac navštevovanej žiackej školskej ligy, kde sa stretáva mládež z viacerých humenských škôl.

Mgr. Martina Petrová je skúsená učiteľka náboženskej výchovy . V prvom rade dbá na morálny vývoj detí, vo vyučovacom procese využíva moderné technológie, kde môžu žiaci využívať rôzne programy vo forme kvízov a tvorivosti .Žiaci majú v obľube rôzne animované biblické príbehy, ktoré im ponúka počas hodín náboženstva. Venuje sa žiakom aj mimo vyučovacieho procesu počas prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Zapája žiakov do súťaže Biblická olympiáda a recitačnej súťaže „ A Slovo bolo u Boha…“ So žiakmi , zvlášť prvého stupňa, má veľmi milý , empatický a láskavý vzťah.

Mgr. Lucia Rohaľová je učiteľka biológie a nemeckého jazyka s bohatými skúsenosťami. Venuje sa naplno tým, ktorí chcú výraznejšie prehlbovať svoje poznatky z prírodných vied. Každý rok pripravuje žiakov na biologickú olympiádu, kde získavajú naši žiaci veľmi pekné umiestnenia. Na škole podporuje záujem žiakov o liečivé rastliny a prírodné liečiteľstvo.

Mgr. Lenka Savková Andrášiová podáva žiakom poznatky chémie prepojené s prvkami biológie, ochrany životného prostredia a zdravia. Na vyučovacích hodinách používa stratégie formatívneho hodnotenia, aby žiaci zlepšili svoj proces učenia sa a naučili sa argumentovať svoje názory.

Mgr. Mária Styrančáková je učiteľkou slovenského jazyka a literatúry a biológie. Na hodinách využíva kombináciu rôznych metód – prácu s textami, pracovnými listami, v pároch, v skupinách, didaktické hry, projektové vyučovanie. Svojou tvorivosťou podnecuje žiakov k fantázii a následne k ich vlastnému tvorivému písaniu. Jej láska k prírode sa prejavuje aj na hodinách prírodovedy, kde kreatívnou a zážitkovou formou podnecuje k ochrane našej krásnej planéty. Preto sa stala koordinátorkou projektu Recyklohry, v ktorom sa deti učia správne recyklovať elektroodpad.

PaedDr. Silvia Vasková je empatická, tolerantná a skúsená učiteľka predmetov dejepis a etická výchova. Na hodinách využíva zaujímavé metódy, prácu s textom a historické čítanie. Na škole je aktívnou koordinátorkou celoslovenského projektu: Červené stužky, kde využíva odborné prednášky spojené s diskusiou. Všetky aktivity používa na prepojenie do reálneho života.

Mgr. Marek Voloch je učiteľom náboženskej výchovy. Učivo podáva svojim žiakom pútavo, zaujímavou hravou formou prostredníctvom informačno-komunikačných technológii alebo formou didaktických hier a pracovných listov. Jeho svedomitá práca sa odzrkadľuje aj na víťazstvách v biblických olympiádach. V deťoch vzbudzuje zvedavosť a záujem o vieru ale aj o morálne hodnoty, ktoré sú neoceniteľnou súčasťou nášho každodenného života.

Ing. Emília Židziková je učiteľkou matematiky a informatiky. Svoju prácu sa vždy snaží robiť s nadšením a láskou a individuálny prístup k žiakom je pre ňu samozrejmosťou. V rámci výučby používa rôzne metódy – kooperatívne, projektové vyučovanie, bádateľsky orientovanú výučbu s prepojením medzipredmetových vzťahov a s využitím IKT, aby učenie bolo pre žiakov zábavnejšie a zároveň, aby žiakov viedlo k logickému uvažovaniu a kritickému mysleniu. Je členkou odbornej komisie matematických súťaží v rámci nášho okresu, čo sa snaží preniesť aj v rámci školy – a to podporou nadania každého žiaka.

Pani vychovávateľka Mgr. Tatiana Barnišinová Gribová dbá o dobro každého zo svojich žiakov. Kladie dôraz na starostlivosť o duševné zdravie a morálne schopnosti. Rešpektuje osobitosť každého z nich a prihliada na ich špecifické vzdelávacie potreby. Má veľmi rada prírodu a svojou kreativitou to vnáša aj medzi svojich žiakov. Rada s deťmi tvorí a výrobkami zdobí triedu.

Pani vychovávateľka Jana Hovancová je kreatívna a skúsená vychovávateľka s dlhoročnou praxou, ktorá pristupuje k svojim žiakom citlivo a trpezlivo.Vo svojej práci v školskom klube detí využíva interaktívne hry aj s využitím informačno – komunikačných technológii, čo deti veľmi milujú. Je autorkou mnohých úspešných popoludňajších akcií, ako sú Šmolkoolympiáda, Kudlovčatá v pohybe, Martin na bielom koni.

Pani vychovávateľka Eva Hrubovská je skúsená, empatická vychovávateľka s dlhoročnou praxou, ktorá sa snaží individuálne a citlivo pristupovať ku každému jednému žiakovi. Deti v jej školskom klube s nedočkavosťou čakajú, akú hru alebo zaujímavú aktivitu si pre nich pripraví. Jej svedomitosť sa prejavuje v dôkladnej pripravenosti žiakov na vyučovanie.

Pani vychovávateľka Katarína Kačurová – empatická, kreatívna a motivujúca vychovávateľka, ktorá vo svojej práci spája zážitkové učenie s kombináciou rôznych metód – prácu s textami, pracovnými listami. Je aktívnou členkou Down syndróm klubu, čím rozširuje a podporuje pozitívnu stránku integrácie detí s downovým syndrómom medzi ich zdravých rovesníkov.

Pani vychovávateľka Lucia Pachovská je empatická a tvorivá vychovávateľka, ktorá svojou tvorivosťou rozvíja kreativitu u žiakov a svojimi výtvormi skrášľuje interiér školy. Deti pod jej vedením vytvárajú hotové umelecké diela. Vďaka svojej pokojnej a milej povahe chodia deti veľmi rady do školského klubu.

Sociálny pedagóg Mgr. Štefánia Dudová. Jej cesta v školstve začala vo veľkej Británii, kde študovala a učila na základnej škole. Inšpirovaná skúsenými pedagógmi sa zamerala na tvorbu inkluzívneho vzdelávania a povolanie sociálneho pedagóga. Vo svojej práci kladie veľký dôraz na rozvoj emocionálnej inteligencie detí, na environmentálne uvedomenie a na spoluprácu v trojuholníku žiaci – učitelia – rodičia. Je flexibilná, rada sa vzdeláva, organizuje rôzne aktivity, vymýšľa a inovuje. Okrem vzdelávania patrí jej srdce hlavne rodine, športu, umeniu a prírode.

Pani asistentka Monika Dančová sa roky venuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prevažne na 1. stupni. Svoju prácu vykonáva s citom, láskou, porozumením a úsmevom. Je zodpovedná, empatická a spravodlivá. Vďaka svojmu prístupu má prirodzenú autoritu a je obľúbená u žiakov ako aj ich rodičov. Na škole sa príležitostne venuje canisterapii – aktivitám žiakov v interakcii so psom.

Pán asistent Mgr. Peter Dzijak sa venuje žiakom so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami s veľkou láskou a empatiou. Pri práci využíva pracovné listy a iné didaktické pomôcky na spestrenie vyučovacej hodiny. Má pozitívny prístup k práci a ku všetkým žiakom. Je flexibilný a k žiakom pristupuje citlivo.

Pani asistentka Bc. Gabriela Hucovičová je milá, empatická a trpezlivá. Venuje sa žiakom so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami, ale taktiež aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pani asistentka rada číta, je kreatívna a prispieva aj k výzdobe školy.

Pani asistentka Zuzana Macibobová je empatická, vľúdna a vždy nápomocná vyučujúcim učiteľom. Je kreatívna a vynaliezavá so schopnosťou a ochotou hľadať riešenie na vzniknuté situácie. Pomáha rozvíjať silné stránky každého dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pridržiava sa motta: „Hľadám zvláštne tajomstvo každého dieťaťa a pýtam sa, ako by som mu mohol pomôcť v tom, že bude samo sebou?“

Pani asistentka Mgr. Martina Minďarová – je trpezlivá, milá a empatická. Naplno sa venuje hlavne žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Všetko robí s cieľom, aby títo žiaci plnili svoje stanovené učebné plány najlepšie ako vedia.

Pani asistentka Lenka Petijová pristupuje ku každému citlivo a s láskou. Venuje sa žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Na vyučovacích hodinách využíva rôzne didaktické pomôcky, pracovné listy. Robí všetko pre to, aby sa integrovaní žiaci cítili na vyučovacej hodine ako plnohodnotný člen triedy.

 

 

Základná škola Kudlovská otvorila svoje brány

1. septembra 1977.  Je to už teda takmer polstoročie, za ten čas tadeto prešli tisícky detí a stovky pedagógov. Nachádza sa v centre mesta pri nádhernom kaštieli a krásnom parku.Adresa

Základná škola Kudlovská

Kudlovská 11

066 01 Humenné

IČO: 37876741

DIČ: 2021672048

tel.: +421 57 775 2027

mail: admin@zskudhe.edu.sk

 

Linky

© 2022 Všetky práva vyhradené - All rights reserved

Made with ❤ by Adriana

Days
Hours
Minutes
Seconds

hurry up

15% OFF

On All Tickets

Don’t hesitate and buy tickets today – All tickets are at a special price until 15.08.2021. Hope to see you there :)