Základná škola Kudlovská

HUMENNÉ

+421 57 775 20 27

sekretariát

 

Pedagogický zbor
 
 

Mgr. Paulína Škerlíková je riaditeľkou tejto školy ešte len štyri roky, no pod jej vedením sa škola posúva vyššie a vyššie. Zmodernizované triedy, odborné učebne, vnútorný aj vonkajší areál školy a hlavne stúpajúci trend pri zápise do prvého ročníka sú najlepším zrkadlom jej práce. Táto škola je hlboko zakorenená v jej srdci, pretože tu pôsobí nielen ako učiteľka anglického jazyka už takmer 25 rokov, ale aj ako skvelá organizátorka všetkých malých aj veľkých akcií pre žiakov, akými sú Kudlovský jarmok, Valentínsky ples a mnohé iné. Jej zásluhou je škola už 11 rokov pravidelne zapojená do projektu Erasmus+ – výmenných pobytov detí v zahraničí. Ak sú spokojní žiaci, ich rodičia, kolegovia a ak je škola plná detí je spokojná a šťastná aj ona.

 

Mgr.Ľudmila Saloková je tvorivá, činorodá a empatická učiteľka 1.stupňa , ktorá rada pracuje s deťmi. Je trpezlivá, schopná vcítiť sa do osobnosti žiaka a správne ju tvarovať.Svoj zmysel pre krásno a kreativitu využíva vo všetkých predmetoch, taktiež na krúžku Kreatívny svet, kde jej zverenci spoznávajú rôzne výtvarné techniky a štýly, rozvíjajú svoju predstavivosť,, zapájajú sa do výtvarných súťaží, v ktorých bývajú úspešní a umiestňujú sa na popredných miestach.Svoje skúsenosti, empatiu a svedomitosť naplno uplatňuje aj ako zástupkyňa riaditeľky školy pre 1. stupeň.

Mgr. Adriana Janošová je zástupkyňou riaditeľky školy pre 2. st., výchovnou poradkyňou a učiteľkou anglického jazyka. Jej práca je pre ňu poslaním. Už niekoľko rokov spoluorganizuje školské akcie, ktorými sa ZŠ Kudlovská môže právom pýšiť, ako napríklad Kudlovský jarmok, Valentínsky ples, Deň detí, Erasmus+ ,… Zastrešuje OZ Kudlovčatá, prostredníctvom ktorého získavame 2% daní pre žiakov našej školy. Našu školu zviditeľňuje prostredníctvom webovej a facebookovej stránky školy, tak isto pravidelne prispieva do novín a HnTV. Pre svojich žiakov aj kolegov chce byť takým človekom u ktorého vždy nájdu porozumenie, dobré rady, skúsenosti a nové informácie. 

Mgr. Štefánia Bačová je skúsená a motivujúca učiteľka, ktorá prehlbuje poznatky žiakov 1. stupňa. Počas vyučovacích hodín využíva najnovšie metódy a formy vzdelávania, ktoré sú prispôsobené aj žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiakov podporuje a vedie pri príprave na matematické, recitačné, športové i informatické súťaže, v ktorých žiaci pod jej vedením dosahujú úspechy. V odpoludňajších hodinách vedie záujmové útvary zamerané ma matematiku, informatiku i kreativitu žiakov. Mgr. Bačová je školským koordinátorom pre finančnú gramotnosť i podpredsedom Rady školy pri ZŠ Kudlovská.

Mgr. Vlasta Fedičová je úprimná, trpezlivá a spravodlivá učiteľka prvého stupňa, ktorá uplatňuje kreatívny prístup k práci. Jej žiaci sa tešia do školy, pretože atmosféra v triede je, vďaka pani učiteľke, plná tolerancie a ohľaduplnosti. Na našej škole koordinuje projekt Zelená škola, ktorý vedie žiakov k ekologickému správaniu sa a k ochrane životného prostredia.

Mgr. Iveta Feiglová je milá a empatická pani učiteľka 1. stupňa. Rada zavádza do výučby netradičné formy, aby sa žiaci čo najviac učili zážitkovo a tým si čo najľahšie osvojovali jednotlivé poznatky, schopnosti a zručnosti vo vzájomných súvislostiach. Na škole vedie krúžok Po slovenských hradoch vlakom s knihou v ruke pod širákom, v ktorom pomáha rozvíjať čitateľskú gramotnosť, spoznávať prírodné a kultúrne krásy Slovenska.

Mgr. Tatiana Hajduková je učiteľkou prvého stupňa a jej vášňami sú detská literatúra a výučba anglického jazyka. Pôsobí v školskej knižnici, kde sa snaží obnovovať knižničný fond v rámci prvého stupňa ZŠ o hodnotné a zaujímavé tituly. Svoju lásku k literatúre prenáša aj na svojich žiakov. Jej prioritou je taktiež prebúdzať záujem najmenších o osvojenie si anglického jazyka v čo najviac podnetnom prostredí – plnom hudby, spevu, hier a zábavy, vďaka čomu získavajú základy anglického jazyka prirodzeným spôsobom.

PaedDr. Jana Vajcik Ščerbová, učiteľka s 2. atestáciou, začala pracovať na ZŠ Kudlovská ako učiteľka 1. stupňa po ukončení štúdia na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. Neskôr si svoje vzdelanie rozšírila o etickú výchovu a informatiku. Dlhodobo odovzdáva svojim žiakom nielen vedomosti, ale aj kus svojho srdca. Jej pedagogický takt a ľudskosť prinášajú veľmi dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacom procese. Počas svojej praxe sa intenzívne venuje príprave žiakov na predmetové súťaže a olympiády. Vedie ich k skupinovej práci a rozvoju ich tímových zručností. Žiaci v jej triede sú podporovaní k vyjadreniu vlastného názoru, čím buduje vzájomný rešpekt a v neposlednom rade, otvorenosť voči učeniu sa počas celého života.

Mgr. Jana Lešková  pôsobí ako učiteľka na 1. stupni s dlhoročnou praxou. Počas týchto rokov objavuje už od 1. roč. u svojich žiakov talenty v slovenčine i matematike. Sleduje aj pohybové aktivity žiakov, ktoré sa snaží ako učiteľka s aprobáciou telesná a športová výchova rozvíjať. Ochotne sa venuje žiakom, potrebujúcim individuálnu starostlivosť a ich úspešné zapojenie do kolektívu. Svojich žiakov sa snaží viesť k zodpovednosti, čestnosti, tolerancii, spravodlivosti. Predovšetkým sa usiluje modernými metódami a formami dať čo najlepšie základy pre vstup na 2. stupeň a to sa jej aj darí.

Mgr. Jana Lešková  má za sebou 25 ročnú pedagogickú prax. Práci so žiakmi sa venuje neúnavne a kladie na nich vysoké požiadavky. Vyniká schopnosťou pohotovo reagovať na potreby a záujmy detí, ako aj na ich rozdielnu rozvojovú úroveň. Ako triedna učiteľka vedie svojich žiakov k zodpovednosti, tolerancii a pomoci spolužiakom. Svoju prácu vykonáva mimoriadne zodpovedne, neustále sa venuje sebavzdelávaniu a osobnostnému rastu. Okrem vzdelávania ju napĺňa hudba, prechádzky po menších kopcoch a čítanie akejkoľvek literatúry.

Mgr. Zuzana Škovranková je empatická, motivujúca učiteľka 1. stupňa a anglického jazyka, ktorá sa so svojimi žiakmi rada podelí o lásku k všetkým predmetom, ale hlavne k športu. Na škole vedie športový krúžok zahrňujúci rôzne športové aktivity ako turistika, základy rôznych individuálnych a taktiež kolektívnych športov. Vo výučbe rada využíva netradičné formy a pomôcky slúžiace na spestrenie vyučovacieho procesu.

Mgr. Lucia Vasková je učiteľkou 1. stupňa a jej obľúbenými vyučovacími predmetmi sú hudobná a výtvarná výchova. Je trpezlivá, kreatívna a priateľská. Svojich žiakov vždy prekvapí rôznymi didaktickými hrami z ktorých majú radosť. Na škole vedie krúžok pod názvom „Umelecké všeličo“ kde sa spolu so žiakmi venuje rôznym výtvarným technikám, spevu a tancu.

Mgr. Ján Adamek je skúsený učiteľ telesnej výchovy a športu. Vedie lyžiarske a plavecké kurzy, cvičenia v prírode, taktiež rôzne športové krúžky: fitnes a pohybové hry, kde žiakom odovzdáva svoje poznatky nazbierané zo súťaží, ktoré sám absolvoval. Bol víťaz ceny Slovenska v kulturistike a fitnes. Aktívne hral futbal v 5. lige s oceneniami za najlepšieho strelca. Je spoluzakladateľom klubu FK Humenné, za ktorý aj hral. Bol trénerom žiakov, dorastencov a mužov OŠK Udavské. Je cieľavedomý a motivuje žiakov k športu a zdravej výžive. Jeho výhodou je všestrannosť v každom športe. Za pomoci vedenia školy vytvoril pre žiakov školskú posilňovňu a externé posilňovacie stroje, ktoré sa nachádzajú v areáli našej školy. Všetko robí s cieľom, aby žiaci mali telesnú a športovú výchovu radi. Pod jeho vedením žiaci našej školy zaznamenali nejeden úspech v športových súťažiach.

Pani učiteľka Mgr. Milota Brečková vyučuje v našej škole na 2. stupni  predmety ruský jazyk a výtvarnú výchovu. Svoje dlhoročné skúsenosti pretavuje každodenne do výchovno-vzdelávacieho procesu. Jej zmysel pre krásu a estetiku žiakov motivuje, inšpiruje a mnohokrát pod jej vedením prinesie rôzne ocenenia vo výtvarných súťažiach. Na hodinách prebúdza u žiakov kreativitu, originalitu a fantáziu. Svojím systematickým a podnecujúcim prístupom cieľavedomo rozvíja u žiakov talent a radosť z tvorenia. Vo výučbe ruského jazyka využíva mnohé inovatívne metódy a snaží sa u žiakov dosiahnuť čo najlepšiu úroveň komunikácie a gramatiky.

Mgr. Gabriela Čabalová, ako učiteľka matematiky a informatiky, sa snaží, aby žiaci zručnosti získané pri práci s počítačom a rôznymi aplikáciami čo najefektívnejšie využívali v iných predmetoch. Pestré vyučovacie metódy a digitálne technológie využíva aj na zefektívnenie a zatraktívnenie vyučovania matematiky. Ako školský digitálny koordinátor sa snaží u zamestnancov školy systematicky rozvíjať efektívne využívanie digitálnych technológií vo výučbe ich predmetov.

Mgr. Katarína Di Giacomo je učiteľkou anglického jazyka na 2. stupni. S cudzími jazykmi je v dennodennom kontakte už takmer 20 rokov. Jej cieľom je vzbudiť v žiakoch záujem o cudzie jazyky, rozvíjať ich potenciál, sociálne i komunikačné kompetencie, umožniť im spoznávať nové krajiny a poskytnúť im dobrý základ pre ďalšie vzdelanie a príležitosť

uplatniť sa neskôr na trhu práce. Rada sa neustále vzdeláva, komunikuje s ľuďmi, pomáha im a získava nové skúsenosti. Zastáva názor: „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Verí, že poslaním učiteľov je nielen vzdelávať, ale aj vychovávať, a preto sa snaží v žiakoch rozvíjať zmysel pre toleranciu, rešpekt a zodpovednosť.

Pani učiteľka Mgr. Dominika Ferková je milou a empatickou učiteľkou II. stupňa. Vyučuje slovenský jazyk a literatúru, občiansku náuku a etickú výchovu. Na hodinách aktívne zapája žiakov do vyučovania a zábavnou formou sa ich snaží motivovať ku vzdelávaniu. Často so žiakmi diskutuje o rôznych témach, čím buduje ich vlastný názor.

 

 

Mgr. Marián Gajdoš všetko robí s cieľom, aby žiaci mali fyziku radi. Snaží sa inšpirovať svojich žiakov a prinášať im informácie, ktoré považuje za zaujímavé alebo za také, ktoré by ich mohli posunúť v rôznych oblastiach kurikula. Zatraktívňuje obsah a domácu prípravu žiakov na vyučovanie pomocou informačných technológií. Vo veľkej miere využíva na hodinách pokusy a názorné ukážky.

 

Mgr. Ivana Kočanová vyučuje slovenský jazyk, literatúru, hudobnú výchovu a výtvarnú výchovu. Miluje literatúru a umenie, a preto sa snaží svojich žiakov priviesť k poznaniu krásy slova, hudby a maľby. Využitím rôznych metód a prístupov podporuje u žiakov využívanie kreativity a originality vo vyučovaní. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa zameriava na akademický rast žiakov a ich samostatné osobnostné napredovanie aktívnym pôsobením v žiackej školskej rade, ktorá je organizátorom mnohých skvelých akcií na našej škole.

 

Mgr. Stanislava Kočanová svoju prácu učiteľky má rada a vníma ju ako poslanie. Je empatická, vnímavá a svojich žiakov sa snaží usmerňovať k vzájomnej úcte, rešpektu a pomoci. Vedie ich k osvojovaniu si nových vedomostí a zručností, podporuje v nich záujem, samostatnosť a cieľavedomosť.“.

 

Mgr. Janka Mihaľovová je hlavnou trénerkou mládeže a zároveň školskou trénerkou so zameraním na stolný tenis. Žiaci sa po jej vedením zúčastňujú turnajov a súťaží na okresnej, krajskej a celoslovenskej úrovni a získavajú krásne ocenenia. Na Základnej škole Kudlovská majú vytvorené výborné podmienky na tréningový a súťažný proces a na každodenných tréningoch pod jej dohľadom deti na sebe výkonnostne pracujú a zlepšujú sa, ale zároveň sa učia samostatnosti a zodpovednosti. Je organizátorkou veľmi obľúbenej a stále viac navštevovanej žiackej školskej ligy, kde sa stretáva

mládež z viacerých humenských škôl.

 

Pani učiteľka Mgr. Martina Minďarová – je trpezlivá, milá a empatická. Svojim žiakom odovzdáva základné vedomosti z chémie a matematiky. Všetko robí s cieľom, aby žiaci našli záľubu v tomto predmete a boli čo najlepšie pripravený na strednú školu.

 

Mgr. Martina Petrová je skúsená učiteľka náboženskej výchovy . V prvom rade dbá na morálny vývoj detí, vo vyučovacom procese využíva moderné technológie, kde môžu žiaci využívať rôzne programy vo forme kvízov a tvorivosti .Žiaci majú v obľube rôzne animované biblické príbehy, ktoré im ponúka počas hodín náboženstva. Venuje sa žiakom aj mimo vyučovacieho procesu počas prípravy detí na prvé sväté prijímanie. Zapája žiakov do súťaže Biblická olympiáda a recitačnej súťaže „ A Slovo bolo u Boha…“ So žiakmi , zvlášť prvého stupňa, má veľmi milý , empatický a láskavý vzťah.

 

Mgr. Lucia Rohaľová je učiteľka biológie a nemeckého jazyka s bohatými skúsenosťami. Venuje sa naplno tým, ktorí chcú výraznejšie prehlbovať svoje poznatky z prírodných vied. Každý rok pripravuje žiakov na biologickú olympiádu, kde získavajú naši žiaci veľmi pekné umiestnenia. Na škole podporuje záujem žiakov o liečivé rastliny a prírodné liečiteľstvo.

 

Mgr. Mária Styrančáková je učiteľkou slovenského jazyka a literatúry a biológie. Na hodinách využíva kombináciu rôznych metód – prácu s textami, pracovnými listami, v pároch, v skupinách, didaktické hry, projektové vyučovanie. Svojou tvorivosťou podnecuje žiakov k fantázii a následne k ich vlastnému tvorivému písaniu. Jej láska k prírode sa prejavuje aj na hodinách prírodovedy, kde kreatívnou a zážitkovou formou podnecuje k ochrane našej krásnej planéty. Preto sa stala koordinátorkou projektu Recyklohry, v ktorom sa deti učia správne recyklovať elektroodpad.

 

PaedDr. Silvia Vasková je empatická, tolerantná a skúsená učiteľka predmetov dejepis a etická výchova. Na hodinách využíva zaujímavé metódy, prácu s textom a historické čítanie. Na škole je aktívnou koordinátorkou celoslovenského projektu: Červené stužky, kde využíva odborné prednášky spojené s diskusiou. Všetky aktivity používa na prepojenie do reálneho života.

 

Mgr. Marek Voloch je učiteľom náboženskej výchovy. Učivo podáva svojim žiakom pútavo, zaujímavou hravou formou prostredníctvom informačno-komunikačných technológii alebo formou didaktických hier a pracovných listov. Jeho svedomitá práca sa odzrkadľuje aj na víťazstvách v biblických olympiádach. V deťoch vzbudzuje zvedavosť a záujem o vieru ale aj o morálne hodnoty, ktoré sú neoceniteľnou súčasťou nášho každodenného života.

 

Ing. Emília Židziková je učiteľkou matematiky a informatiky. Svoju prácu sa vždy snaží robiť s nadšením a láskou a individuálny prístup k žiakom je pre ňu samozrejmosťou. V rámci výučby používa rôzne metódy – kooperatívne, projektové vyučovanie, bádateľsky orientovanú výučbu s prepojením medzipredmetových vzťahov a s využitím IKT, aby učenie bolo pre žiakov zábavnejšie a zároveň, aby žiakov viedlo k logickému uvažovaniu a kritickému mysleniu. Je členkou odbornej komisie matematických súťaží v rámci nášho okresu, čo sa snaží preniesť aj v rámci školy – a to podporou nadania každého žiaka.

 

 

Vychovávateľka Jana Duhoňová je empatická, vytrvalá a dôsledná vo svoje práci. Deťom v školskom klube sa snaží ponúknuť priestor pre sebarealizáciu, vnímanie a nachádzanie vlastného „ja“. Deti vedie aj k spolupráci v skupine pri rôznych aktivitách a kolektívnych športových hrách. Vo svojej práci s deťmi vytvára jednoduché aj zložitejšie didaktické hry, ktoré sú zábavne a zároveň poučné a žiaci ich majú veľmi radi.

Pán vychovávateľ Mgr. Peter Dzijak sa venuje svojim žiakom s veľkou láskou a empatiou. Pri práci využíva pracovné listy a iné didaktické pomôcky na spestrenie hodiny. Má pozitívny prístup k práci , je flexibilný a k žiakom pristupuje citlivo.

Pani vychovávateľka Jana Hovancová je kreatívna a skúsená vychovávateľka s dlhoročnou praxou, ktorá pristupuje k svojim žiakom citlivo a trpezlivo.Vo svojej práci v školskom klube detí využíva interaktívne hry aj s využitím informačno – komunikačných technológii, čo deti veľmi milujú. Je autorkou mnohých úspešných popoludňajších akcií, ako sú Šmolkoolympiáda, Kudlovčatá v pohybe, Martin na bielom koni.

 

Pani vychovávateľka Eva Hrubovská je skúsená, empatická vychovávateľka s dlhoročnou praxou, ktorá sa snaží individuálne a citlivo pristupovať ku každému jednému žiakovi. Deti v jej školskom klube s nedočkavosťou čakajú, akú hru alebo zaujímavú aktivitu si pre nich pripraví. Jej svedomitosť sa prejavuje v dôkladnej pripravenosti žiakov na vyučovanie.

 

Pani vychovávateľka Katarína Kačurová – empatická, kreatívna a motivujúca vychovávateľka, ktorá vo svojej práci spája zážitkové učenie s kombináciou rôznych metód – prácu s textami, pracovnými listami. Je aktívnou členkou Down syndróm klubu, čím rozširuje a podporuje pozitívnu stránku integrácie detí s downovým syndrómom medzi ich zdravých rovesníkov.

 

Mgr. Júlia Mihaliková je priateľská a empatická pani vychovávateľka. Pre žiakov pripravuje zábavné aktivity a vytvára zaujímavé pracovné listy. Každého žiaka vníma ako jedinečnú osobnosť. V ŠKD využíva rôzne metódy a tým podporuje u žiakov kreativitu, prehlbuje ich záujem a samostatnosť. Drží sa motta: “Učiť je možné slovami, vychovávať iba príkladom.”

 

,

Pani vychovávateľka Lucia Pachovská je empatická a tvorivá vychovávateľka, ktorá svojou tvorivosťou rozvíja kreativitu u žiakov a svojimi výtvormi skrášľuje interiér školy. Deti pod jej vedením vytvárajú hotové umelecké diela. Vďaka svojej pokojnej a milej povahe chodia deti veľmi rady do školského klubu.

 

Mgr. Michaela Breková – v školstve sa pohybuje od roku 2008. Jej prvé roky boli venované žiakom na 1. stupni. V súčasnosti sa venuje inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov so ŠVVP ako špeciálna pedagogička. To sa stalo jej terajším poslaním. Berie školu ako miesto, ktoré patrí všetkým deťom. Je miestom, kde sa my všetci máme učiť ako žiť život s pozitívnym vnímaním a rešpektovaním všetkých inakostí.

 

Sociálny pedagóg Mgr. Štefánia Dudová. Jej cesta v školstve začala vo Veľkej Británii, kde študovala a učila na základnej škole. Inšpirovaná skúsenými pedagógmi sa zamerala na tvorbu inkluzívneho vzdelávania a povolanie sociálneho pedagóga. Vo svojej práci kladie veľký dôraz na rozvoj emocionálnej inteligencie detí, na environmentálne uvedomenie a na spoluprácu v trojuholníku žiaci – učitelia – rodičia. Je flexibilná, rada sa vzdeláva, organizuje rôzne aktivity, vymýšľa a inovuje. Okrem vzdelávania patrí jej srdce hlavne rodine, športu, umeniu a prírode.

Pani asistentka Monika Dančová sa roky venuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prevažne na 1. stupni. Svoju prácu vykonáva s citom, láskou, porozumením a úsmevom. Je zodpovedná , empatická a spravodlivá. Vďaka svojmu prístupu má prirodzenú autoritu a je obľúbená u žiakov ako aj u rodičov.Na škole sa príležitostne venuje canisterapii – aktivitám žiakov v interakcii so psom.

Pani asistentka Bc. Gabriela Hucovičová je milá, empatická a trpezlivá. Venuje sa žiakom so špeciálnými výchovno-vzdelávacími potrebami, ale taktiež aj žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pani asistentka rada číta, je kreatívna a prispieva aj k výzdobe školy.

 

Mgr. Katarína Kadyláková je empatická, citlivá, priateľská, milujúca život a svoju prácu. Vyštudovala magisterské štúdium v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra-pedagogika, ale túžba pomáhať tým, ktorí to potrebujú ju zaviedla k žiakom so ŠVVP. Svoje prvé skúsenosti získala v Bratislave a tie jej pomohli pokračovať v poslaní, ktoré si sama vybrala, kde vie naplno využiť svoj tvorivý potenciál.

Pani asistentka Ing. Mária Kurucová je milá, zodpovedná, empatická a citlivá. Venuje sa žiakom so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami. Ku každému žiakovi pristupuje s láskou a porozumením. Na hodinách využíva rôzne didaktické pomôcky, pracovné listy na spestrenie vyučovacích hodín. Záleží jej na tom, aby sa každý žiak so špeciálnymi potrebami cítil ako plnohodnotný člen triedneho kolektívu.

 

 

Pani asistentka Zuzana Macibobová je empatická, vľúdna a vždy nápomocná vyučujúcim učiteľom. Je kreatívna a vynaliezavá so schopnosťou a ochotou hľadať riešenie na vzniknuté situácie. Pomáha rozvíjať silné stránky každého dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pridržiava sa motta: „Hľadám zvláštne tajomstvo každého dieťaťa a pýtam sa, ako by som mu mohol pomôcť v tom, že bude samo sebou?“

 

Bc. Janka Šudíková má svedomitý a profesionálny prístup k svojej práci. Pri práci so žiakmi so švvp využíva rôzne pomôcky a pracovné listy, ktoré sama tvorí. Má výborný vzťah k žiakom, ktorých neustále povzbudzuje, uisťuje a pripomína im ich jedinečnosť. Súhlasí s výrokom, že keď vzdelávame mysle mladých, nemali by sme pri tom zabudnúť vzdelávať aj ich srdcia. V minulosti bola lektorkou záujmových krúžkov a lektorkou anglického jazyka v MŠ. Neustále sa vzdeláva formou formálneho aj neformálneho vzdelávania. Jej cieľom je dosiahnuť, aby žiaci, ktorým sa venuje, boli vzdelávaní tak, ako by chcela byť vzdelávaná ona sama.

 

Pani asistentka Diana Veľasová, DiS. – je usmievavá, trpezlivá, empatická a tolerantná. Venuje sa žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pod vedením triedneho učiteľa individuálne pracuje s deťmi – pomáha im pri prekonávaní vzdelávacích ťažkostí. Svedomito sa venuje príprave pracovných listov a rôznych iných pomôcok, ktoré žiaci využívajú na vyučovacích hodinách. Je flexibilná a k žiakom pristupuje citlivo.

 

 

Pani asistentka Diana Škrlik Škutková má profesionálny, svedomitý a tvorivý prístup k práci. Vo svojom voľnom čase pracuje ako dobrovoľníčka, má bohaté skúsenosti so žiakmi, deťmi a dospelými so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žiakom so ŠVVP sa svedomite venuje a snaží sa, aby dosiahli čo najlepšie výsledky v škole.

Dni
Hodiny
Minúty
Sekundy

hurry up

15% OFF

On All Tickets

Don’t hesitate and buy tickets today – All tickets are at a special price until 15.08.2021. Hope to see you there :)